Staff

YOSHIMOTO, Kazuo (Proffesor)


Graduate Students

FUJIOKA, Miyu (M2)
SATO, Shinji (M2)


Undergraduates

IZUMI, Ayaka (B4)
SHIMAZU, Kaori (B4)
SUGAWARA, Riku (B4)
BEPPU, Miku (B3)
NAKAGAWA, Yue (B3)
SAITO, Mai (B3)


OB and OG

2017.3. KAJIKAWA, Kengo (M2)
2017.3. KOBAYASHI, Manabu (M2)
2017.3. MASUDA, Kei (M2)
2017.3. SATO, Takanobu (M2)
2017.3. KOBAYASHI, Keika (B4)
2017.3. KUBO, Yoshitsugu (B4)
2017.3. YAMAMOTO, Kana (B4)
2016.3. AKATSU, Mai (M2)
2016.3. YAMAZAKI, Mizuho (M2)
2016.3. KITAZAWA, Rana (B4)
2016.3. TAMAKI, Taishi (B4)
2015.3. TAKEMURA, Shunsuke (JSPS Research Fellow Ph.D)
2015.3. SUGAWARA, Yuma (B4)
2013.3. OKAMOTO, Hiroshi (B4)
2013.3. SOMA, Naoki (B4)
2012.3. SHIGETA, Takanori (B4)
2011.3. SONODA, Kazutaka (M2)
2011.3. EZAKI, Masumi (M1)
2011.3. OOKA, Yuki (B4)
2010.3. OKADA, Mariko (M2)
2009.3. SAKURAI, Kenya (B4)
2008.3. KAMOSHITA, Mariko (B4)
2008.3. KANEKO, Yuichi (B4)
2008.3. OSAWA, Mitsue (B4)
2007.3. TSUBOI, Michihiro (M1)
2007.3. HAYAKAWA, Mayo (B4)
2007.3. HISAJIMA, Kohei (B4)
2007.3. SATO, Tadashi (B4)
2006.3. ATARASHI, Haruhisa (B4)
2006.3. KAWATA, Keisuke (B4)
2006.3. KIMURA, Ryutaro (B4)
2005.3. FUKANO, Tetsuo (B4)